பகுப்பு:மலகாஸி-வினைச்சொற்கள்

இப்பகுப்பில் தற்போது பக்கங்களோ ஊடகங்களோ இல்லை.