முதலெழுத்து கணம்

சொற்பிறப்பு என்ற புதிய பகுதி அனைத்து சொற்களுக்கும் இடப்பட வேண்டும். ஆதலால், இங்கு தமிழ்ச்சொல்லின் முதல் எழுத்துக்கணம் வைக்கப்படுகிறது. உதாரணத்துக்காக மக்கள் எனும் சொல்லில் சொற்பிறப்பு பகுதி சேர்க்கப்பட்டு உள்ளது.

தமிழ் சொற்களின் முதல் எழுத்துக்கள்

சொல்லின்

முதலெழுத்து

க் கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
ங் ஙா ஙி ஙீ ஙு ஙூ ஙெ ஙே ஙை ஙொ ஙோ ஙௌ
ச் சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ
ஞ் ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
ட் டா டி டீ டு டூ டெ டே டை டொ டோ டௌ
ண் ணா ணி ணீ ணு ணூ ணெ ணே ணை ணொ ணோ ணௌ
த் தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ
ந் நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
ப் பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ
ம் மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
ய் யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ
ர் ரா ரி ரீ ரு ரூ ரெ ரே ரை ரொ ரோ ரௌ
ல் லா லி லீ லு லூ லெ லே லை லொ லோ லௌ
வ் வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
ழ் ழா ழி ழீ ழு ழூ ழெ ழே ழை ழொ ழோ ழௌ
ள் ளா ளி ளீ ளு ளூ ளெ ளே ளை ளொ ளோ ளௌ
ற் றா றி றீ று றூ றெ றே றை றொ றோ றௌ
ன் னா னி னீ னு னூ னெ னே னை னொ னோ னௌ
  • வண்ணத்தில் உள்ள எழுத்துக்களில்தான் தமிழ்ச் சொற்கள் உருவாகும்
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=முதலெழுத்து_கணம்&oldid=1887300" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது