விக்சனரி:பொதுவான பொறுப்புத் துறப்புகள்

காதற்பரத்தை முதிர்ச்சி என்றைக்கும் கிடையாது