விக்சனரி:பொதுவான பொறுப்புத் துறப்புகள்

SELECT


  coe AS