இராசவைத்.

இராசவைத். என்ற இக்குறிப்புச்சொல், சென்னைப் பேரகரமுதலியில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம் வருமாறு;-

நூலின்
சொற்குறிப்பு
நூலின் பெயர் நூலாசிரியர்/ஆக்கியோர்/
தொகுத்தோர்/பதிப்பித்தோர்
நூல் பதிப்பித்த
இடமும், காலமும்
நூலை
மேற்கோளாண்ட
முறையைக்
காட்டும் எண்
இராசவைத். இராஜ வைத்தியமகுடம் தேரையர் சென்னை:
  யூநாநி வைத்தியகலா நிதி அச்சியந்திரசாலை,
1901, இரண்டாம் பதிப்பு
3
  • இரா. வை. ம. () இராசவைத். என்றும் அழைப்பர்.
  • இப்பட்டியில் சென்னைப் பேரகரமுதலியில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள, பிற தமிழ் குறிப்புச்சொற்களைக் காணலாம்.
  • இப்பகுப்பில், இச்சொற்சுருக்கமுள்ள பிற சொற்களைக் காணலாம்.
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=இராசவைத்.&oldid=1345015" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது