உதவி:ஒருவர் பக்கமொன்றைத் தொகுப்பது எப்படி?/சொல் வளப்பகுதி

இது ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கும் உரிய, சொல் விரிவுப் பகுதி ஆகும். பின்வருவனவற்றை இதில் குறிப்பிடலாம்.

  1. எழுத்துக்களால் வேறுபடும் சொற்கள் (எ. கா.) அரி, அறி - பனம், பணம் ..
  2. எதிர்ச்சொல் (எ. கா.) ஒருமை, பன்மை..
  3. தொடர்புடையச்சொற்கள் (எ. கா.) ருசி=இனிப்பு, புளிப்பு, காரம்.
  4. சுருக்கமாகச் சொன்னால் ஆங்கில மொழியில் அமைந்துள்ள சொற்களஞ்சியம்(thesaurus->dove) போல, தொடர்புடையச் சொற்களை கோர்க்க வேண்டும்.
  • எளிமையாக, கீழே தடிமனாக தெரிவதை, நகலெடுத்து ஒட்டி, கட்டத்திற்குள் மேற்கூறிய வகையில் சொற்களை இடலாம். (எ. கா.) கரப்பு

==[[சொல் வளப்பகுதி|சொல்வளம்]]==
:[[]] - [[]] - [[]] - [[]] - [[]] - [[]] - [[]] - [[]] - [[]] - [[]]