தேவா. என்ற இக்குறிப்புச்சொல், சென்னைப் பேரகரமுதலியில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் விவரம் வருமாறு;-

நூலின்
சொற்குறிப்பு
நூலின் பெயர் நூலாசிரியர்/ஆக்கியோர்/
தொகுத்தோர்/பதிப்பித்தோர்
நூல் பதிப்பித்த
இடமும், காலமும்
நூலை
மேற்கோளாண்ட
முறையைக்
காட்டும் எண்
தேவா. தேவாரம் : திருமறை 1,2,3,4,5,6, 7 திருஞானசம்பந்தமூர்த்திகள்,
திருநாவுக்கரசுசுவாமிகள்,
சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகள்
சென்னை :
சைவவித்தியாநுபாலன
யந்திரசாலை, 1911
  • இப்பட்டியில் சென்னைப் பேரகரமுதலியில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள, பிற தமிழ் குறிப்புச்சொற்களைக் காணலாம்.
  • இப்பகுப்பில், இச்சொற்சுருக்கமுள்ள பிற சொற்களைக் காணலாம்.
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=தேவா.&oldid=1345295" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது