விக்சனரி:சொற்குவைச் சொற்கள் பதிவேற்றத் திட்டம்/11

சொல் பொதி
ruthenium chloride உருத்தீனியப் பாசிகம்
ruthenium halide உருத்தீனிய உப்பதை
rural water-supply scheme ஊரக குடிநீர் வழங்குத் திட்டம்
saddle-nose வக்கை மூக்கு
saddle-pin பொருத்து முளை
safe load indicator காப்புச் சுமை சுட்டி
safety board சேமப்பலகை
safety engineer சேமப்பொறிஞர்
safety lever சேமநெம்பு
safety officer காப்பு அலுவலர்
saddle stone சேணக்கல்
s.a.e. அ மு மூ
safe ear ஏமச்செவி
sale-room பெருவிலை- அறை
sales engineer விற்பனைப்பொறிஞர்
sales management விற்பனை-மேலாண்மை
sales return விற்பனைத் திருப்பம்
salient pole field winding புறமுனைப்பு முனைப் புலச்சுருணை
saliferous stratum உப்படுக்குப் படுகை
saltation load திடீர்த்தாவல் பாரம்
salt crust உப்பு மேற்படிவோடு
salt flowers பனிக்கட்டிப் பூக்கள்
salpingemphraxis காது - தொண்டைக்குழல் அடைப்பு
salpingocele கருப்பைக்குழல் - பிதுக்கமுத்துருத்தம்
salpingolysis கருப்பைக் குழலொட்டுப் பிரிப்பறுவை
salpingopexy கருப்பைக்குழல் பொருத்தறுவை
saluresis உவர்மியம் - பாசிகமின்மச் சிறுநீரகற்சி
saluting gun சுடுகை வணக்க வேட்டெஃகம்
salvia officinalis கஞ்சங்கோரை
salvia oil கஞ்சங்கோரை நெய்யம்
samarea saman தூங்குமூஞ்சி மரம்
sampled data control system பதத்தரவு கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு
salting-out உப்பிட்டுப் பிரித்தல்
saltmarsh plain உவர்ச்சதுப்பு உயர்வெளி
salt wall உப்புச்சுவர்
sand auger தூசுச்சுழல்
sand finish மணற்பட்டைச்சீலைத் தேய்ப்பு - அறுதிநேர்த்தி
sample splitter வகைக்கூறு-பிரிப்பான்
sand return மணற்புரள்வு
sand shadow மணற்சாயை
sand snow மணல்சார் பனி
sanding machine மண்ணீட்டுப் பொறி
sandoricum koetjape சாயமரம்
sand paper surface அரத்தாள் பரப்பாரம்
sans souci கவலையுறாமை
sapphire whiskers அளமிய நாரிழைகள்
sangam literature கழக இலக்கியம்
sanidal கண்டத்திட்டுக்குரிய/ கண்டத்திட்டு சார்ந்த கசிவு குருதியூண்
saniopurulent ஊனீர்க் குருதியும் சீழும் ஒழுக்குடைய
sanitary nipper கழிப்பறை தூய்மைப்படுத்தி
sansar வடமேற்குக் காற்று
sans frais பொறுப்பேற்கா மேற்குறிப்பு
sans gene தயக்கமின்மை
sarcophagidae சதையூண் ஈயினம்
sarcopoietic தசையீனுகின்ற,தசையுருவாக்குகின்ற
sarcoptes scabiei சொறிப்பேன்-சொறி
sauropus androgynus பல்லிக்காற்பூடு
satellite point துணைக்கோள் புள்ளி
satin ice ஊசியுருப் பனிக்கட்டி
saturated permafrost தெவிட்டிய உறைபனிநிலம்
scalar gradient எண்ணளவுச் சரிவுவாட்டம்
saw-scaled viper அரம்பச் செதில் வரியன்
scale-of-two circuit இரும அளவைச்சுற்று
scale scar செதில் வடு
scalenectomy சமனிலாப் பக்கத்தசை மறுதுமிப்பு
scale-of-ten circuit பதின்ம அளவைச்சுற்று,பதின் சுற்றெண்ணி
scapulopexy படகுருவென்பு பொருத்தறுவை
scarlatina simplex வெந்தயவம்மை
scandium halide இயக்காந்திய உப்பதை
scavenger system புகை வளிமாசுநீக்கி
scene analysis காட்சிப்படப் பகுப்பாய்வு
scarp-foot spring செங்குத்துச் சரிவு அடி-ஊற்று
scars of pregnancy அகட்டுத் திதலைகள்
scatopsidae நுண்- சுருந்தோட்டி ஈக்கள்
scattering-matrix theory சிதறல் அணிக் கொள்கை
scholastic aptitude பண்டித மனப்பான்மை; நூல்நெறி மனப்பாங்கு
school assistant பள்ளி உதவியாசிரியர் பள்ளித்துணைவர்
schistocephalus பிளவுத்தலை முதிர்கரு
schistomelus பிளவுறுப்பு முதிர்கரு
schizaxon இணைக்கிளைப் பகுப்பு நரம்பு வேரிழை
schizophyta பன்பிளவுறு-புதலிகள்
scissor engine பூனை எலிப் பொறி
scissor-jack hத்தரியுயர்த்தி
sclerectasia விழிவெண்படல வீக்ல
science news அறிவியல் செய்தியேடுகள்,அறிவியல் செய்திகள்
science policy அறிவியல் திட்டக்கொள்கை
scientific journals அறிவியல் தாளிகைகள்
scientific outlook அறிவியல் கண்ணோட்டம்
scientific system அறிவியன் முறைமை
scieropia சாயைத்தோற்றப் பார்வை
sclerostenosis சுருக்கஞ்சேர் திணுக்கூறு
scoli முறுக்கமைந்த/ வளைந்த
scoliosiometry முதுகந்தண்டு வளைவு - அளக்கை/ கூளைப்பு
scolopax பெரிய உள்ளான்குருவி
sclerectoiridectomy அருவிழிப்படல - விழிவெண்படலப் பகுதிநீக்கறுவை
scleroblastema திண்கருவிழைமம்
sclerochoroiditis விழிவெண்படலம் கருவிழிப்படலவழற்சி
sclerogerious திணுக்கூறு உருவாக்குகின்ற
scleroiritis விழிவெண்படலம் விழித்திரைப்படலவழற்சி
sclerokeratitis விழிவெண்படலம் கருவிழியழற்சி
sclerokeratoiritis விழிவெண்படலம் கருவிழி விழித்திரைப்படலவழற்சி
sclero-oophoritis சூலகத் திணுக்கூற்று அழற்சி
sclerophthalmia கருவிழிமிசை - விழிவெண்படல மீதூரல்
scoto இருண்மை
scotomagraph மங்கல் கட்புலம் பதிகருவி
scour channel அரிசால் கால்வாய்,உரசியரித்த கான்
scour depression உரசியரிப்புப் பிறையுருக்குடைவு
scorched rice கருக்கலரிசி
screen format திரை ஒழுங்கமைப்பு
screenless lithography திரையிலாக் கல்லச்சியல்
screw displacement திருகிடப்பெயர்வு
scratch pad memory கிறலட்டை நினைவகம்
scrimmlage பூசல்
sea-control operations கடற்படைக் கட்டுப்பாட்டுச் செயற்பாடுகள்
sea-air temperature difference correction கடற்காற்று வெதணவேறுபாடு - திருத்தீடு
sea breeze of the second kind இரண்டாம் வகைக் கடல்தென்றல்
searchlight-control radar தேடல்விளக்குக் கட்டுப்பாட்டுக் கதுவீ
sea meadow கடற் பசும்புல்வெளி
season cracking பருவ வீறலீடு
secondary character துணைப்பண்பு
secondary circulation துணைச்சுற்றோட்டம்
secondary armament இரண்டாம்நிலைப் போர்க்கருவித்தொகுதி
secondary articulation துணை ஒலிப்பு// சார்பொலிப்பு
secondary bomb damage இரண்டாம் நிலை வெடிகுண்டுச்சிதைவு
secondary item இரண்டாம் உருப்படி
secondary limestone அடுத்தநிலைச் சுண்ணக்கல்
secondary periderm இரண்டாம் நிலைச் சுற்றுத்தோல்
secondary electron conduction துணைநிலை மின்துகள் கடத்தம்,துணை மின்துகள் கடத்தல்
secondary enlargement துணைநிலை மிகைவளர்ச்சி
secondary fragment இரண்டாம் நிலைத் துண்டூறு
secondary grade துணைப்படித்தகைமை
second order conditioning இரண்டாம் வரிசை ஆக்கநிலையிருத்தம்
second person plural முன்னிலைப்பன்மை
second water இரண்டாம் நீர்
second year ice ஒரு கோடைப் பனி
secondary reserves துணை ஒதுக்கீடுகள்
secondary target இரண்டாம் நிலைக் குறியிலக்கு
secular education சமயச்சார்பற்ற கல்வி
secular society சமயச்சார்பற்ற குமுகாயம்
secular stagnation நெடுங்காலத் தேக்கம்
secured debts ஈடுடைய கடன்கள்
secretory structure சுரக்குங்கட்டமைப்பு
secret weapon கமுக்கப் படைக்கலன்
sedimentary petrology படிவுப் பாறையியல்
sediment production rate படிவாக்க வீதம்
security deed பிணைய ஒப்பாவணம்
security mortgage பிணை அடைமானம்
security mortgage deed ஒப்பாவணம்
sedimentary petrography படிவுப்பாறை வகைப்பாட்டியல்
seepage force கசிவு விசை
segmental gate துண்டப்படலை
segmental plate துண்டத்தகடு
segmentary lineage கிளைக்கால்வழி
seed cotton விதைப் பருத்தி/ விதைப்பருத்தி
seismic survey நிலநடுக்கம் அளக்கை; நில அதிர்ச்சிமுறை அளக்கை
selectable marker தெரிவுத் தகுதியுறு குறியன்
selected points தேர்ந்தெடுத்த நிலைகள்
selectional restrictions தெரிவுக் கட்டுத்திட்டங்கள்
seismic area நிலநடுக்கப் பரப்பாரம்
selenium bromide மதிமச்சோரிகை
selenium halide மதிமவுப்பதை
selenium nitride மதிமவெடியகை
selenium sulphide மதிமக் கந்தகை
self-acting incline ஈர்ப்பு வலித்திழுக்கை
selective credit control தெரிவு செய்த கடன் கட்டுப்பாடு
selective interference தெரிவுசார் இடையீடு
selective ringing தெரிவுசார் மணியொலிப்பு
self contained breathing apparatus தன்னடக்க மூச்சீட்டுக் கருவி
self display தற்காட்டு
self cleaning தன் தூய்மையுறுத்தம்,தன் தூய்மிப்பு
self complementing code தன் நேர்நிரப்பீட்டுக் குறியீட்டெண்
self conjugate particle தன் இணையியத் துகள்
self consistent field தன்னிணக்கப்புலம்
self rising ground தானுயர்வு நிலம்
self rule தன்னாட்சி
self saturation தன் நிறைவாக்கம்
self sovereignty தன்னிறைமாட்சி
self excited vibration தற்கிளர்வுற்ற அதிர்வு
self expression தன் வெளிப்பாடு
semantic restriction பொருட்சுருக்குறுத்தம்
semicircular deviation அரைவட்ட விலகல்
semantic cohesion பொருண்மைப் பற்று
semantic interference பொருண்மைக் குறுக்கீடு
semi-interquartile range அரை-இடைக்கால்மான
semi minor axis அரைக் குற்றச்சு
seminal bursa விந்துப் பக்கு
seminal capsule விந்துறை
semi direct product அரைநேர் பெருக்கல்
semi vertical angle அரை உச்சிக்கோணம்
serate ஆட்சிப்பேரவை
sensory learning புலனுணர்வு பயிலல்
sensory nerve fibre உணர்வு நரம்பிழை
sensory nuclei உணர்வுக் கருக்கள்
sensomobile தூண்டல் - துலங்கலியங்குகின்ற
separator filter பிரிப்பி வடிப்பி
septal filament இடைச்சுவர்-நுண்ணிழை
septibranchia இடைச்சுவர்ச் செவுளிகள்
sentimental poetry உணர்ச்சிப் பாடல்
separating calorimeter பிரிப்புக் கனல்மானி
separation disk பிரிப்புத் தகட்டுப் படை
separation layer பிரிவுப் படை
sequence register நிரற்பதிவேடு
septicophlebitis நாளிகள் குருதி நச்சூற்று அழற்சி
septipara ஏழுபிள்ளைக்காரி ஏழ்மகார்த்தாய்
septula of testis விந்தணுப்பைத் தடுக்குகள்
septulet ஒற்றை ஏழீற்றி லொருமாள்
sequence calling நிரலழைப்பு
sequence error நிரல் வழு
series parallel firing தொடர் இணை வெடிப்பு
series tuned circuit தொடரணி இசைவாக்கிய சுற்று
seroche மலைநோய்
seroculture குருதியூனீர்மிசை - குச்சில் வளர்ப்பு
seroenteritis குடல் - ஊனீருறையழற்சி
seroflocculation குருதியூனீருள் தூறுவீழ்வு குருதியூனீருள் துகள் திரளல்
serolipase குருதியூனீர்வழி பெறும் கொழுப்புக் கரைப்பான்
serial digital computer தொடர் எண்மக் கணிப்பொறி
serial dot character printer தொடர் - புள்ளித்தன்மை அச்சுப்பொறி
serial learning தொடர்ந்து பயில்வு
serially ordered set தொடராக வரிசைப்படுத்திய கணம்
serial station தொடர்வரிசைப் பேராழி நிலையம்,தொடர் கடல்நிலையம்
seromembranous ஊனீர்ச் சவ்வுப்படலஞ் சார்ந்த,ஊனீர்ச் சவ்வுப்படலத்தால் பிணைப்புற்ற
service certificate பணிச்சான்றிதழ்
serologic test for syphilis முகில் கந்தி - குருதியூனீர் ஆய்வு
serolysin குருதியூனீர் - கலனழிப்பி
seroprognosis ஊனீர் மறுவினையடி - நோய் முற்கணிப்பு
serosamucin அழற்சியூனீர்ப் புறப்பொசிவுப்புரத்தம்
seroserous பல்லூனீர்ச் சவ்வுப்படலஞ்சார்ந்த,ஊரூனீர்ச்சவ்வுப்படலஞ்சார்ந்த
serosynovitis ஊனீர்வழி - மூட்டுப்படலவழற்சி
sesbania bispinosa செங்கிடை; நீர்ச்செம்பை
service cost அலுவல் செலவு
service oscillator பணியூசலி
service rules பணிநெறிகள்,ஊழிய விதிகள்
service utility பணிப் பயன்பாடு
sexual feelings பாலியல் உணர்ச்சிகள்
sexual recombination பாலின மறுகூட்டு
sex cords பாலின நாண்கள்
shale shaker கனிப்பாறை அதிர்வுத்திரை
shalification களிப்பாறையாக்கம்
shallow-water wave ஆழமிலா நீரலை
shadow block முன்னோடி வட்டாரம்
shadow microscopy சாயை நுண்ணோக்கியல்
sharpstone கூர்ம்பாறை/ கூர்ம்பாறைக்கல்
shear plate துணிப்புத் தட்டு
share allotment பங்கொதுக்கம்
shared spouse பகிர்வு மனைவி
sharp cut திட்டவட்டமான
sheep's-head clock ஆட்டுத்தலைக் கடிகையாரம்
shipping bill ஏற்றுமதிப்பட்டி
shell oil களிப்பாறை நெய்யம்
shock metamorphism அதிர்ச்சி-உருமாற்றம்
shipping document கப்பற் சரக்கு - ஆவணம்
shock action திடீர்த்தாக்கச் செயற்பாடு
shock breccia அதிர்ச்சியலை வினைவழி - சிதர்ந்த
short-long flashing light குறிய-நெடும்பளிச்சையொளி
short-range attack missile குறுநெடுக்கத் தாக்குக் - கணை
shore fire-control party கரைத்தீக் கட்டுப்படுத்தத் திறக்குழு
short course குறுகிய காலம்/ குறுகிய காலவளவு
shoulder weapon சுவல் படைக்கருவி
shrinkage factor சுருங்கற்பாட்டுக் காரணி
shrinking transformation சுருங்கலுருமாற்றம்
shrinking of the plane தளஞ்சுருங்கல் இறக்கங்கள்
short word குறுஞ்சொல்
shoulder-elbow height சுவல்-முழங்கை உயரம்
sialoadenotomy உமிழ்நீர்ச் சுரப்பி- துமிப்பறுவை
sialoangiitis உமிழ்நீர்க்கான் அழற்சி
sialogenous உமிழ்நீரீனுகின்ற,உமிழ்நீர் உருவாக்குகின்ற
sialoschesis உமிழ்நீர்ச் சுரப்பொடுக்கம்
sialostenosis உமிழ்நீர்க்கான் - இறுக்கூறு
shunt feed இணைநிலையூட்டம்
sideroderma இரும்பேற்றத் தோல்
siderofibrosis இரும்புப்படிவூறு-நாரிழையவாக்கம்
siderophilous இரும்பீர்ப்புப் போக்குடைய;- இரும்பிர்ப்பு நாட்டமுடைய
siderosphere இரும்புப் புரியம்
side facing tool ஒருபுடைத் தோற்றக்கருவி
side-lobe cancellation பக்கமடல் - நீக்கம்
side-lobe level பக்சுமடல் மட்டம்
sigmoidoproctostomy குழல்வாயிணைப்பறுவை; நெளிவுருக் குடல் மலக்குடல்
sigmoidosigmoidostomy நெளிவுருக்குடலிருபாகக்குழல்வாயிணைப்பறுவை
sigmoidotomy குத அறுவை; நெளிவுருக்குடல் துமிப்பறுவை
signal beam இயல்வுக்குறிக் கற்றை
signal detection theory இயல்வுக்குறி கண்டுபிடிப்புக் கொள்கை
signal distance இயல்வுக்குறித் தூரம்
signal flow graph இயல்வுக்குறிப் பாய்வு வரைபடம்/ குறிகைப் பாய்வு வரைவு
signal frequency இயல்வுக்குறி அலைவெண்
siganus oramin ஓரா
significant difference குறிப்பிடத்தக்க மாறுபாடு/ குறிக்கத்தகு வேற்றுமை
signifie குறிப்பொருள்
silent letter அமைதியெழுத்து
silica stone துகள் மண்-படிவுப்பாறை
signal reporting code இயல்வுக்குறி அறிக்கையீட்டுக்குறியெண்
signal-to-noise improvement factor இயல்வுக்குறி - இரைச்சல் மேம்பாட்டுக்காரணி
signature analysis கையெழுத்துப் பகுப்பாய்வு
sign check indicator வழுஆயும் சுட்டி
signed field எண்மப்புலம்
signet ring cell முத்திரை மோதிரக்கலம்
silk net பட்டு வலை
silk screen printing பட்டுத்திரை அச்சுமுறை,பட்டுத்திரை அச்சீடு,பட்டுத்திரை அச்சுப் பதிவு
silicon surface barrier detector கன்மப் புறப்பரப்பு அரண் காணி
silver phosphate வெள்ளி எரியகி
silver potassium cyanide வெள்ளிச் சாம்பரிய சேமிப்புநீனச்சிதை
silver selenide வெள்ளி - மதிமிதை
silver suboxide வெள்ளிக் கீழுயிரகை
similar fractions இயல்பொத்த பின்னங்கள்
silver bromate வெள்ளிச் சோரியடம்
simple integral எளிய தொகையீடு
simple order தனி நேர்கோட்டு வரிசை
simple ore தனி மாழைத்தாது
simple point எளிய புள்ளி
simple polyhedron எளிய-பன்முகி
simple stomach தனி- வயிறு
similarity matrix ஒப்புடைமையணி
similarly situated இயல்பொத்தமைந்த
simple beam எளிய மோட்டுவளை
simple fission எளிய பிளவு
simple tubular gland தனிக்குழாய்ச்சுரப்பி
simple unit தனி ஒன்றகம்,தனி அலகு
simple verbal base தனி வினையடி
simplex structure எளிய கட்டமைப்பு
simulation language பாவிப்பு மொழி
simultaneous access உடனிகழ்வு அணுகல்
single frequency duplex ஒற்றை அலைவெண் இரட்டை ஊர்தி
single hand drilling ஒற்றைக்கைத் துரப்பீடு
single impulse welding ஒற்றைத்துடிப்பு பற்றவைப்பு,ஒற்றைக் கணத்தாக்குப் பற்றிணைப்பு
single effect evaporation ஒற்றை விளைவு ஆவியாதல்,ஒற்றைவிளைவு-ஆவியாக்கம்
single end amplifier ஒற்றை முனை மிகைப்பி
single channel multiplier ஒற்றைத்தடப் பெருக்கி
single coat ஒற்றைப்பூச்சு,ஒற்றைப் பூச்சு
single perforated grain ஒற்றைத்துளை மணி
single phase circuit ஒற்றைக்கட்ட மின்சுற்றமைப்பு
single phase flow ஒற்றைத் தறுவாய்ப் பாய்வு
single axis gyroscope தனியக்கச் சுழிப்பியக்கமானி
single board computer ஒற்றைப்பலகைக் கணிப்பொறி,தனிச்சுற்றட்டைக் கணிப்பொறி
single compound explosive ஒற்றைச் சேர்ம வெடி
single costing ஒற்றைச் செலவப்பாடு
single current transmission ஒற்றைமின்னோட்ட செலுத்துகை
single dose ஒருவேளை - அளவுமருந்து,ஒருவேளை மருந்து
single-step operation ஒற்றைப்படி - வினைப்பாடு
single wire line ஒற்றைக் கம்பித்தடம்
single phase meter ஒற்றைத் தறுவாய் மானி
single phase rectifier ஒற்றைத் தறுவாய்-திருத்தி
single-precision number ஒற்றை நுண்சுருக்க எண்
single shot ஒற்றைச் சுடுவினை
single-shot camera ஒற்றைப் பிடிப்பு ஒளிப்படக்கருவி
single-shot probability ஒற்றைச் சுடுவினை நிகழ்தகவு
sinistro இடப்புறம்;- இடப்பக்கம்
sinker drill ஆழ்த்தித் துரப்பணம்
size analysis துகள் - வடிவளவுப் பகுப்பாய்வு
siphunculata தூம்புக் குழலிகள்
sirenomelus பாதமிலாக் குலைவுக்கால் - முதிர்கரு
sitotropism ஊண்நாட்டத் திருப்பியம்
situs inversus பின் திரும்பிய இருப்புநிலை
skid platform சறுக்கல் மேடை
skilled job தேர்ச்சியுற்ற பணி
skin friction coefficient புறப்பரப்பு உராய்வுவிசைக் கெழு,திண்ம புறநீர்ம உராய்வுக்கெழு
skeletization மீப்பெருநலிவு// சட்டக மென்பகுதிகள் நீக்குறுத்தம்
skenitis சிறுநீர்வடிகுழலருகு அழற்சி
skiameter புதிர்க்கதிர்-செறிவுமானி
sky radiation விரவல் வான் கதிர்வீச்சு
slaudia silundia பிணத்தி
slippery hitch நழுவு-முடிச்சு
slime disease கசிந்தழுகல் நோய்
slime fungus கோழைக்காளான்
slime gland களிம்புச்சுரப்பி
slow fire மென்சுடுகை
slow storage மந்த நினைவகம்
slop culture ஊட்ட நீரோட்டப் பயிரீட்டுமுறை
slope current சரிவுவாட்ட நீரோட்டம்
slope deflection method சாய்வு விலக்கமுறை
slump overfold கொக்கி மணற்கல் மடிப்பு// சரிவுக்குவிவு-மீமடிப்பு
slush pump சுழற்றெச்சி
small-bore practice சிறுதுளைப்புச் சூட்டுப் பயிற்சி
slow wave structure குறைவேக அலைக் கட்டமைப்பு
small scale integration சிற்றளவைத் தொகையீடு// சிற்றளவு தொகைப்பு// சிற்றளவு ஒருங்கிணைப்பு
small vein சிறு நாளி
smilax china சீமைப்பட்டை
small-craft warning குறுங்கல - எச்சரிப்பு
small group சிறுகுழு
smooth muscle fiber மென்றசை நார்
smudge oil கணப்பு நெய்யம்
snake bite lancet பாம்புக்கடி சூரி
smoke rocket புகை-ஏவூர்தி
smooth blasting மெது-வெடிப்பிளப்பு
snowbreak பனித்தடை
snow cover chart பனிமூட்ட வரைவணம்,பனிமூடுபரப்பு வரைபடம்
snaking stream நெளிவோடை
snow swamp பனிச்சதுப்புப் புலம்
social parasitism குமுக ஒட்டுண்ணியம்
social prestige குமுக மதிப்புரவு
social fact குமுக முறைமை/ குமுகவுண்மை
social inhibition குமுகத்தடைப்பாடு
sociology of language மொழிசார் குமுகவியல்
soda crystals உவர்க்காரப் படிகங்கள்
soda lime glass உவர்க்காரச் சுண்ணக் கண்ணாடி உவர்க்காரச் சுண்ணாடி
sodium aluminosilicate உவர்மியக் கன்மவளமகி
social thought குமுகச்சிந்தனை
social war குமுகப்போர்
sodium feldspar உவர்மியக் களிமம்
sodium fluosilicate உவர்மியப் பாயதைக் கன்மகி
sodium gold chloride உவர்மியப் பொற்பாசிகம்
sodium lead alloy உவர்மிய ஈய அளையம்
sodium metaphosphate உவர்மிய மாற்று எரியகி
sodium phosphite உவர்மிய எரியடம்
sodium amalgam-oxygen cell உவர்மிய இதள் கலவை
sodium aluminum phosphate உவர்மிய அளமிய எரியகி
sodium aluminum silicofluoride உவர்மிய அளமியக் கன்மப்பாயதை உயிரக எரிகலன்
sodium bifluoride உவர்மிய இருபாயதை
sodium bromate உவர்மியச் சோரியகி
sodium chloroplatinate உவர்மியப் பாசிக வாலட்டினியகி
sodium cyanate உவர்மிய நீனச்சகி
soft cataract கண்-மென்புரை
soft dot மென்புள்ளி
soft shadow பசுநிழல்
sodium selenate உவர்மிய மதிமகி
sodium thioglycolate உவர்மியத் தீச்சக்கரசி
soil rot மண்ணழுகல்
soil stabilization மண் வலுப்படுத்தம்
software multiplexing மென்மியப் பன்முனையிணைப்பீடு
soil cement மண் சிமிட்டி: மண்-சுதை
soil consolidation மண்ணிறுக்கம்
soil-water belt மண்நீர் வளையம்
solar climate ஞாயிற்று வெதணநிலை
sole irrigation ஒரே பாசனம்
solenium ஊண்கான்-பக்கப்பைநீட்சி
solenogastres வாய்க்கால் வயிறிகள்
solid box திண்மப்பேழை
solar radio emission ஞாயிற்று வான் கதிர்வீச்சு - உமிழ்வு
solar transit கதிர்கடப்பு
solid propellant rocket engine ஏவூர்தித் திடவெரிபொருள்
solid rocket fuel எவூர்தித் திண்ணெரிபொருள் ஏவூர்தித் திடவெரிபொருள்
solid-state chemistry திண்ம நிலைவேதியல்
solid-state component திண்மநிலை ஆக்கக்கூறு
solid lubricant திடமசகு
solid mass திண்மத் திரண்மம்
solid mechanics திண்ம இயக்கெந்திரவியல்
solution-gas reservoir கரைசல் வளி தேக்ககம்
solution porosity கரைசல் புரைமை
solution transfer கரைசல் மாற்றுமுறை
solid web girder திடத் தட்டுவலையுத்தரம்
solitary bees தனித் தேனீக்கள்
solstitial tides கதிர்த்திருப்பஞ்சார் பேரலைகள்
soluble castor oil கரைதிற ஆமணக்கு நெய்யம்
soluble fibre கரைதிறன் -நார்/ கரையும் நார்ச் சத்து/ கரைதகு நார்
somnolerice துயின்மை,துயிவண்மைநிலை,உறக்கப்பண்பு
somnolentia மது மயக்க மன்ன துயில்// சோம்பலூறு
sonar attack plotter ஓநீநெ - தாக்கல் அளவறிமுறை
sonar navigation ஒநீநெ – கடற்செலவு
somaclonal variation ஒரே இனமரபுக் கூறு – வேறுபாடு
somasthenia குறும்பசி - குறுந்துயிலொடு உடல் மெலிவு
somatic reflex system உடல் மறிவினைத்தொகுதி
somatochrome உடற்குருமநரம்பன்
somatopagus உடல் தூண் குழம்பிய இரட்டை முதிர்கரு
somatopsychosis உடல்நோய் குறிப்பாட்டு மனநோய்
somatosexual உடல்-பால்பண்புகளுக்குரிய,உடலும் பால் பண்புகளும் சார்ந்த
sophisticated vocabulary தெண்விளக்கத்தகராதி
sorted polygon வகைப்பிரிவுறுத்திய பன்கோணி,தகைநிலைப் பிரிப்புற்ற பன்கோணி
sonic liquid level meter ஒலி - எதிரொலிப்புவழி – நீர்மமட்டமானி
sonitus காதிரைச்சல் – அகத்துணர்வு
sonnenseite உயர்வெயிற் சாரல்
sound patterns ஒலிப்பாங்கங்கள்
sound powered telephone ஒலித்திறத் தொலைபேசி,ஒலித்திறனார் தொலைபேசி,ஒலித்திறன் தொலைபேசி
sound and flash ranging ஒலி - பளிச்சை நெடுக்கமீடு
sound exclusion ஒலிவிலக்கல்,ஒலி தவிர்ப்பு
sound filling ஒலி நிறைப்பு
sound fixing and ranging ஒலி பொருத்தீடு மற்றும் நெடுக்கமீடு
sounding device ஒலிநோட்டக்குறிப்பொறி
sour corrosion புளிப்பு அரிமானம்
sour dirt புளிப்பழுக்கு
southern polar front தென்முனை முகப்பு
sound velocity ஒலித் திசைவேகம்
source address தோற்றுவாய் முகவரி
source data automation equipment மூலவாய்த் தரவுத் தன்னியக்கவாக்க வினைக்கருவி
source data entry மூலவாய்த் தரவுப் பதிவீடு
source module மூலவாய்த் தகவலகு மூலவாய்-மட்டுளி
source time கொணரும் நேரம்
spallation reaction சிதர்ந்தெறிதல் மறுவினை
spare parts list உதிரியுறுப்புகள் பட்டி,உதிரி உறுப்புகள் பட்டியல்
space reflection symmetry விண்வெளி ஒளித்தெறிப்புச் சமச்சீர்மை
spark ignition பொறி மூட்டம்
spark-ignition combustion cycle பொறிமூட்ட எரிபற்றல் சுழற்சி
spark range பொறி நெடுக்கம்
special gelatin சிறப்பூன்பசைமம்
special head surveyor தனித் தலைமை அளக்கையர்
special assistant தனி உதவியாளர்
special deputy surveyor தனித் துணை அளவர்
specialduty leave தனிப்பணிவிடுப்பு
specific gravity hydrometer ஒப்படர்த்தி நீர்மானி
specific objectives தனித்த நோக்கங்கள்
specific productivity index குறித்த உருவாக்கத்திறன் அடைவு
special rules தனி விதிகள்
special weapon சிறப்புப் படைக்கலன்
species population உயிரினத் தொகை// சிறப்பினத் தொகை
specific acoustical reactance தனிவகை – ஒலியெதிர்ப்பு
spectral linewidth நிறநிரல் வரியகலம்
spectral luminosity classification நிறநிரல் ஒளிர்மைப் பாகுபடுத்தம்
spectral luminous efficacy நிறநிரல் ஒளிர்வுத் திறவலு
spectral pyrometer நிறநிரல் தீமானி
spectral shift reactor அலைமாலை நகர்வு அணுஉலை
specific routine குறித்தவகை வழக்கமுறை
specific volume anomaly தனிப்பருமன் பொருத்தக்கேடு
spectacle stone ஆடிக்கல்
spectral directional reflectance factor நிறநிரல் திசை நோக்கிய எதிரளிப்புக்காரணி
speech frequency பேச்சதிர்வெண்
speech scrambler பேச்சு மேலிவரி,உரைமேலிவரி
speed-course-latitude error வேகக் கடவை அகலாங்கு வழு
spectrophotometric titration நிறநிரல் ஒளிமானிப்புத் தகைப்பிரிப்பீடு
spectroscopic binary star நிறநிரல் காண்புசார் இருமவுடு
spectroscopic splitting factor நிறநிரலியல் சார் பிரிக்கும் காரணி
spectrum range நிறநிரல் நெடுக்கம்
spermatocelectomy பின்னல் விரைக் குடம்பூதல் நீக்சுறுவை/ விரை மேனாளக் குடம்பூதல் நீக்கறுவை
spermatocystotomy விந்துக்குடம்புத் துமிப்பறுவை
spermatolysin விந்தழிப்பி
spermatopathia விந்து இயல்பிகப்பு/ விந்தியல்பு மாற்றநிலை
spermolith விந்துக் கான்கல்
spermoneuralgia விந்தக நாண் நரப்புவலி
speed of approach அணுகல் வேகம்
speed trend வேகப்போக்கு
speed-up theorem வேகமிகைத் தேற்றம்
sphere photometer ஒருங்கிணைக்குங்கோளவொளிமானி
spherical cyclic curve கோளச் சுற்றுவட்ட வளைவரை
spherical image கோளப்படிவுரு
spherical separator வளிநெய்யப் பிரிப்பான்
sphacelism இழைமவழுகலூறு
sphacelous தோல் அழுகலையுடைய;- இழைமவழுகல் சார்ந்த,தோல் உரிதலுறுகின்ற,அழுகல் சார்ந்த
sphenocephalus ஆப்புருத்தலை-முதிர்கரு
sphygmodynamometer நாளத்துடிப்பு விசையளவு-மானி
sphyrectomy சுத்தியெலும்பு நீக்கறுவை
sphyrotomy சுத்தியெலும்புப் பிரிவு
spheroma கோளவுருக் கழலை
sphincteralgia சுருக்குத்தசை வலி
sphincterectomy சுருக்குத்தசை நீக்கறுவை
sphincterismus சுருக்குத்தசையிசிவு
sphincteritis சுருக்குத்தசையழற்சி
sphincterolysis முற்புறவொட்டில் கருவிழிப்படலப் பிரிப்பறுவை
sphygmochronograph கால-நாளத்துடிப்பு வரைவி
spin density wave சுழற்சி அடர்த்தியலை,தற்சுழற்சி அடர்த்தி அலை
spindle speed கதிரி வேகம்// சுழற்றியின் வேகம்
spinipetal முதுகுநாண் நோக்கியியங்குகின்ற: முதுகுநாண் நோக்கிக் கடத்துகின்ற
spin lattice interaction தற்சுழற்சிப் பின்னால் இடைவினை
spill stream மீப்பாய்வு நீரோடை
spinal foramen முள்ளெலும்பு பக்கத் துளை,தண்டுவடத் தொளை
spinalgia முதுகந்தண்டாரவலி
spinal tract தண்டுத் தடம்
spiral ligament திருகுசுருட்பந்தகம்
spirillicidal திருகுசுருளுயிரி அழிக்கின்ற
spirochaeta புரிக்குச் சிலியினம்
spirochaetales புரியக்குச்சில்கள்
spirocheticide புரிக்குச்சில் கொல்லி
spirometra புரிப்பட்டைப் புழுவினம்
spiny-rayed fish முட்கதிர்மீன்
splenadenoma மண்ணீரல் கூழ் மீயிழையப் பெருக்கம்
splenic anaemia மண்ணீரற்குருதிச்சோகை
splenolysin மண்ணீரல் இழைமஞ் சிதைப்பி
splenolysis மண்ணீரல் இழைமஞ் சிதைத்தழிப்பு
splenoma மண்ணீரற் கழலை
splanchnectopia உட்பேருறுப்பு இடப்பெயர்வு,உட்பேருறுப்புகள் இடப்பெயர்வு
splanchnodiastasis உட்பேருறுப்பிடப் பெயர்வூறு
splanchnicotomy உட்பேருறுப்புசார் நரம்பு ஊடுதுமிப்பு
splanchnopathy உட்பேருறுப்பு நோய்
splanchnosclerosis உட்பேருறுப்புத் திணுக்கூறு
splanchnotribe குழலழிப்புக் குடல் நசுக்கி
spondias pinnata புளிமா
spondylizema முள்ளெலும்புக் கீழிடப் பெயர்வூறு
spondylocace முள்ளெலும்பு என்புருக்கி நோய்
spondylodymus முள்ளெலும்பொன்றிய-இரட்டை முதிர்கரு
spondylopyosis முள்ளென்புச் சீழூறு
splenomedullary மண்ணீரல் என்புச்சோற்றிழையம் சார்ந்த
spontaneous ignition temperature தன்னியல்புத் தீப்பற்றல் வெதணம்
spontaneous reaction தன்னியல்பு மறுவினை
spontaneous speech இயல்நிலைப் பேச்சு,தன்னியல்புப் பேச்சு முன்அணியமிலாப் பேச்சு,தன்னூக்கப் பேச்சு
spongiositis குறிப் பஞ்சியவுடலழற்சி
spontaneous evolution இயற்கைமுறைத் திரிபாக்கம்
spreading method பரவுமுறை
spreading resistance பரவும் மின்தடையமைவு
spot punch புள்ளி - துளைப்பான்
spring box விற்பெட்டி
spring tidal currents வேனில் ஓத நீரோட்டம்,உவாப்பெருக்கு நீரோட்டங்கள்
square peg கட்ட முளை
squamo-occipital பிடரியென்புச் செதிள் பகுதி சார்ந்த
square engine சதுரப்பொறி
stabilized feedback நிலைப்புற்ற பின்னூட்டம்
stabilizing magnetic field நிலைப்படுத்துங் காந்தப்புலம்
stable local oscillator நிலைப்பு உள்ளிடவூசலி
stage acidizing படி நிலைப் புளிமமாக்கம்
stage of dilatation அகலிப்பு நிலை
stage separation படிநிலைப் பிரித்தெடுப்பு
stages of growth வளர்ச்சிப் படிநிலைகள்
stable system நிலைத்தொகுதி
stacked antennas குத்தடுக்க அலைக்கொடிகள்
stacked dipole antenna அடுக்கு இருமுனை அலைவாங்கி
staff for correspondence தொடர்புறவுப்பணியாளர்
staff grant பணியாளர் நல்கை
standard arm செந்தகைமைப் படைக்கலன்
staircase phenomenon படிவரிசைத் தோற்றப்பாடு
standardized death rate செந்தகைமைப்படுத்திய இறப்புத் தகவளவு
standard mineral செந்தகைமைக்கனிமம்
standard descriptive dictionary தரவழக்கு வருணனை அகராதி
standard edition செந்தகைமைப் பதிப்பு
standard seawater செந்தகைமைக் கடல் நீர்
standard evaporator செந்தகைமை ஆவியாக்கி
standard hour செந்தகைமை மணிநேரம்
stapediotenotomy சுரண்டிகைத் தசைநாண் துமிப்பறுவை
stapediovestibular சுரண்டிகை மற்றும் செவிமுன்றிலுக்குரிய
staphyledema தொங்குநா நீர்வீக்கம்
staphylodialysis தொங்குநாத் தளர்வூறு
staphyioucus தொங்குநா வீக்கம்
standard station செந்தகைமை - நிலையம்
standby computer அணியநிலைக் கணிப்பொறி
star telescope உடுத் தொலைநோக்கி
starting current தொடக்கமின்னோட்டம்
start-stop printing telegraph தொடங்கல் நிறுத்தல் அச்சீட்டுத் தொலைவரையம்
star cut உடுவெட்டு
state of origin பிறந்த மாநிலம்
state table நிலைப்பட்டியல்
static algorithm நிலையியல் பதின்முறை இலக்கமானம்
static check நிலையாய்கை
state insurance அரசுக்காப்புறுதி
static weapon நிலையிடப் படைக்கலன்
static work நிலைப்பணி
stationary time principle நிலையிருப்பு நேரநெறிமுறை
stationary time series நிலையிருப்பு நேரவரிசைகள்
static fatigue நிலை இளைப்பு
static subroutine நிலையியல் துணைநிரலொழுங்கு
statistical supplement புள்ளி இயல் துணையிதழ்
status-quo இருப்புநிலைமை; நடைமுறை நிலைமை
status word தகுநிலைச் சொல்
station pole நிலையமுனை
station stock level நிலைய இருப்பு மட்டம்
statistical estimation புள்ளியியல் மதிப்பீடு
statistical assistant புள்ளி இயல் உதவியாளர்,புள்ளி விவர உதவியாளர்
statistical inspector புள்ளி இயல் ஆய்வாளர்
statistical linguistics புள்ளியியல் மொழியியல்
statistical physics புள்ளியியற்பூதியல்
staurion இடைவெட்டு
stay bar நிறுத்திச் சட்டம்
stauroplegia மாறிமாறிவரும் அரையுடலிசிவு
steatogenous கொழுப்பீனுகின்ற
steatomatosis எண்ணிலா நெய்மக் குடம்பூறு
steam cycle நீராவிச் சுழற்சி
steam ejector நீராவி - பீச்சி
steel wire rope எஃகுக்கம்பிக் கயிறு
stellar astronomy உடுக்கணவானியல்
steel cable conveyor belt எஃகுவடங்கொண்டு செல்லிவார்
steel city எஃகு நகர்,எஃகு நகரம்
steel ring எஃகுவளையம்
steel shutters எஃகடைப்புகள்
stem winding தண்டுச் சுருணை
stenocephaly மண்டையறையொடுக்கம்,தலையொடுக்கம்,ஒடுக்கத்தலையுடைமை
stenostomia வாய் – குறுகலூறு
stenothorax இயல்பிகந்த மார்புக்குறுக்கம்: மார்புக் குறுகலூறு
stellar crystal உடுப்படிகம்
stellar scintillation உடுக்கணமிளிர்வு/ வானியல் மிளிர்தல்
stellar spectra உடுவொளிநிறநிரல்
stellula சிறுவுடுவுருத் திரண்மவுரு// சிறுவுடுவுருத் திரண்மம்
stem bronchus தண்டுக்காற்றுக் குழல்
stercus சாணம்: மலம்
sterei கடுங்கண்ணறை
stereoauscultation மார்பு-இருபுறவொலி கேட்பு
stereocampimeter ஒருபுற நடுவண் இருட்டங்கள் விழித்திரைக்குறைமானி
step function generator படிச்சார்பு அலையியற்றி
step iron படியிரும்பு
stepped wave static inverter துடிப்பலையாக்க மின்னணுவியல் மாற்றி
sternodymia இரட்டை முதிர்கரு முன்புற மார்புச் சுவரிணைவு
sternodymus முன்புற மார்புச் சுவரிணைந்த ஒட்டியவிரட்டையர்
sternoschisis மார்பு பிறவிப்பிளவு
stereogastrula குழிகுறை - முப்படைக்கோளம்
stereospermum personatum பாதிரி
still water level நிலைநீர்மட்டம்/ கடல் நிலைநீர் மட்டம்
stimulated emission device தூண்டலுற்ற உமிழி
stimulation deafness இரைச்சல் தூண்டிய செவிடு
stimulation treatment கேணித்தூண்டலுத்தி வினை
stethogoniometer மார்பு வளைவளப்புமானி
stethospasm மார்த்தசையிசிவு
stichochrome முறைப்படைக் கறைப்பொருள் - நரம்பன்
stock on hand கையிருப்பு
stimulus selection தூண்டல் தேர்வு
stomatomalacia வாய்க்கட்டமைப்பு மெத்தூறு
stomatomenia வாய்வழி - மாதவிலக்கு
stomatomycosis வாய்ப்பூசண நோய்
stomocephalus வளர்ச்சி நிறைவுறாத் தாடை வாய் முதிர்கரு
stone blue வெளிறு நீலம்
stone-boat கற்படகு
stone bridge கற்பாலம்
stone drain கல்பாவிய வடிகால்/ கல் பாவிய வடிகால்
storage and retrieval system தரவகச் சேமிப்பு மீட்டுக்கொணர்தல் முறை
storage calorifier சேமகக்கனல்வாக்கி
storage cycle தரவகச்சுற்றுவட்டம்
storage cycle time தரவகச் சுற்றுவட்ட நேரம்
storage factor சேமகக் காரணி
storage integrator தரவகத் தொகுப்பி
storage mark தரவகக் குறியிடம்
stone-slab தகட்டுக்கல்
stop end நிறுத்தமுனை
storm choke சூறைவளி திணறி
storage ripple தரவகக் குற்றலையூறு
storage surface தரவகக்குழல் மேற்பரப்பு
store attendant பண்டகவுழையர்
stored energy welding தேக்கிய ஆற்றல் பற்றுவைப்பு
stored routine தரவகப்பாட்டுக் கட்டளை வரிசை
stored word தரவகப்பாட்டுச் சொல்
storethrough தரவகத்தூடாக்கம்
stranded caisson புரியுது நீர்புகாப் பேழையம்
stranding machine புரியெந்திரம்
strange attraction புதுமையீர்ப்பு/ வம்பக் கவர்ச்சி
straight line mechanism நேர்க்கோட்டு இயங்கமைப்பு; நேர்போக்கு இயங்கமைப்பு
straight proportional system நேர் விழுக்காட்டளவு முறை
straight-run gasoline நேரோட்ட வளியெரிநெய்
straight-run stock நேரோட்ட- இருப்பு
stratigraphic sequence அடுக்கியல் நிரன்முறை
stratum cylindricum உருளையடுக்கு
stratum line அடுக்குப்படுகைக் கோடு
strategic attack போர் நுண்திறத் தாக்கு
strategic nuclear weapon நுண்திற அணுக்கருப் படைக்கலன்
strategic research நடைமுறைப்படுத்த ஆராய்ச்சி
street survey தெரு அளவை
strength of ebb interval அலைத்தணிவு இடைவெளி - வலிவு; நீர்எழுச்சி வலிம இடைவேளை
stratum spring படிவ ஊற்று
strength of enemy forces பகைப்படை வலிவு படைத்தகை வலிவு
stream channel form ratio ஓடை வழி அமைவு விகிதம்
stream day ஒடைநாள்
stream editor ஓடைப்பதிப்பர்
stress mineral தகைப்புக்கனிமம்
stress-number curve தகைப்பு - எண் வளைவரை
stress-optic law தகைப்பு - ஒளியியற்சட்டநெறி
stretching bond நீட்டப்பிணைப்பு
striated ground வரிநிரல்தளம்/ வரிப்பள்ள அணி தொடர் நிலத்தளம்
striated membrane வரிச்சவ்வுப் படலம்
stress accent அசை - ஒலியழுத்தம்
stressed-skin construction தகைப்புறுத்திய - புறநிலைக் - கட்டுமானம்
string milling வரிசைவைப்பு அரைப்பு
striocerebellar வரித்திரளி - சிறுமூளை சார்ந்த
striga asiatica கொல்லைப் பல்லி
strike notice வேலை நிறுத்த அறிவிப்பு/ வேலைநிறுத்த அறிவிப்பு
strike order அச்சீட்டாணை
strike separation படுகையிடைப் பிரிவுத்தூரம்
string constant இனக்கணக்கோவை மாறிலி
strong teak திடத்தேக்கு
strongylura annulatus பாம்பு - கோலா
strontium bromide மங்கலியச் சோரிகை
strontium chlorate மங்கலியப் பாசகி
strontium dioxide மங்கலிய ஈருயிரகை
stripping machine உரிப்பெந்திரம்
strip survey மரப்பட்டை அளக்கை
stroboscopic lamp பளிச்சை விளக்கு
stroke analysis தாக்க முக்கப்பகுப்பாய்வு
structural-functionalism அமைப்பியற் செயற்பாட்டுக் கொள்கை
structural information அமைப்பு எண் செய்திக்கூற்று
structural pluralism அமைப்பியல் பன்மையியம்
structural rule அமைப்பு நெறி
structural semantics அமைப்புப் பொருண்மையியல்
structural system அமைப்பு ஒழுங்குமுறை
structural theory அமைப்பியல் கொள்கை
structural description அமைப்பு வண்ணனை
structural dynamics கட்டமைப்புத் துனைமவியல்
structural engineer அமைப்புப் பொறிஞர்
structural weight கட்டுமான எடை
structure cell அமைப்புக்கலம்
structure contour map அமைப்பு உருவரைப் படமம்/ கட்டகச் சமஉயர நிலப்படம்
structured data type கட்டமைத்த தரவு-முறைவகை
sub-accounts சார்நிலைக்கணக்குகள்
subage நிலவூழி உட்பிரிவு
subalimentation போதாவூட்டம்; நிறைவிலாவூட்டம்
subalphabet அகரநிரல் துணைக்கணம்
subaqueous tunnel கீழ்நீர்க் குடைவு
subbituminous coal நிலக்கீல் கரிவகை,தகைகுறை புகைமலி நிலக்கரி
stypven அராநச்சம்
subharmonic triggering உட்கிளையலை
submorphous இடைநடுவடிவு நிலையுடைய
submarine geology கடலடி நிலத்தியல்
submaxillaritis கீழ்த்தாடைச்சுரப்பியழற்சி
submerged culture நீரமிழ்ந்த வளர்ப்பு; நீரடி வளர்ப்பு
submerged fermentation நீரடி நொதிம வளர்ப்பாக்கம்
subscapular vein தோள்பட்டையடி நாளி
subscriber information module உறுப்பாண்மையர் செய்தியீட்டு மட்டுளி
subsequent fold குறுக்கு மடிப்பு
subsidiary alliance துணைப்படை உதவி உடன்படிக்கை
subpapular தெளிவிலா நுண்காம்புருவுடைய
subsurface tillage மேற்பரப்படி உழவீடு
subsylvian பக்கவாட்டு வரிப்பள்ளத்தினாழத்தில் அமைந்துள்ள
subsoil drain கீழ்நில வடிகால்; நிலத்தடி நீர்வடிகால்
subvirile ஆண்மைக் குறைபாடுள்ள
subvocal speech வாய்க்குள் பேச்சு
successive sampling அடுத்தடுத்த மாத்தரியெடுப்பு
succorrhea இயற்கைச் சுரப்பு மிகைப்பாய்வு
successive contrast அடுத்தடுத்த மாறமைவு
subtarsal கணுக்காலென்புக்கு அடியில்;- இமைத்தசைக்கு அடியில்
subtended angle எதிர்வீழ்வுக் கோணம்
subtraction formula கழித்தல் வாய்பாடு
sudden ionospheric disturbance மீவளிமண்டலத் திடீர்அமைதிக்குலைவு
sudderness திடுநிலை
sudoriferous duct வியர்வை நாளம் வியற்குழற்கான்
sucker louse உறிஞ்சு பேன்
sucker-rod pump உறிஞ்சு தண்டு எஃகி
suction side உறிஞ்சல் பக்கம்
suction wave உறிஞ்சலலை
sulphide mineral கந்தகைக் கனிமம்
sugarcane gummosis சக்கரைப்பிசினொழுக்கு நோய்
sugar refining சக்கரைத் தூய்மிப்பு
sugar sand கொழித்த மணல்
suicide point தற்கொலைக்களம்
summation check தொகுத்து வழு - காண்கை
sun's way பரிதிப்பாதை
superficial ectoderm மேற்புற வெளியடுக்கு
superficial measure மேற்பரப்பளவு
superfine varieties உயர்நய வகைகள்
superconducting computer மீக்கடத்தத்திறக் கணிப்பொறி
superconducting device மீக்கடத்தத்திறக் கருவி
superconducting gyroscope மீக்கடத்தத்திறச் சுழிப்பியக்கமானி
superconductive magnet மீக்கடத்தத்திறக் காந்தம்
superintending engineer கண்காணிப்புப் பொறிஞர்
superior alveolar canals மேற்றாடை மேலண்ணக் குழற்கான்கள்
superior concha மேல்வளைமாடம்
superior meatus மூக்கின் மேலடுக்கு
superior rectal vein மேற்புற மலக்குடல் நாளி: மேல் மலக்குடல் சிரை
supergeostrophic wind நிலத்திருகல்-வளியினும் விஞ்சுவேகவளியம்
superharmonic function மிகை ஒத்திசைவுச் சார்பயன்
superimposed fold மேற்படிந்த மடிப்பு
superrefraction மீயொளிக்கோட்டம்: மீக்கோட்டம்
supertension மிகையிறுக்கம்: மிகையழுத்தமுறு
superposition eye மேல் கிடைக்கண்
superprint மேற்படிவச்சீடு
supply current அளிப்பு மின்னோட்டம்
supply price அளிப்பு விலை
support function தாங்கு சார்பயன்
supporting document துணையளிப்பாவணம்,துணை ஆவணம்
supporting weapon துணைவுப்படைக்கலன்
supplemental chords மிகைநிரப்பு நாண்கள்
supplemental harvest பின் அறுவடை
supplemental item துணை இனம்,துணையுருப்படி
supplemental survey துணை நில அளவை
supplementary cost துணைச் செலவுத் தொகை,துணைச் செலவு
supplementary unit துணையொக்கம்
suprascleral விழிவெண்படலப் புறப்பரப்பின்மீது
suprasegmental reflex மேல்துணிப்பமைந்த மறிவினை
suppurative encephalitis சீழ்வைப்பு மூளையழற்சி
suprabulge உட்சரிவுப் பல் மேற்பரப்பு,உள்ளொடுக்கப் பல் மேற்பரப்பு
supracondylar fracture முழங்கை எலும்பு முறிவு: மூட்டுக்குமிழ் மேல் முறிவு
supracotyloid கிண்ணக் குழிக்குமேல்
supracrustal rocks தளமேற்பாட்டுப்பாறை
supraepicondylar என்புமூட்டுக்குமேல்: மேற்கணுவுக்குமேல்
supralittoral zone கரைவெளி மண்டிலம்,புறக்கரையோரப் பகுதி
surface course மேற்புறக் கடவை
surface engineering மேற்பரப்பாரப் பொறியியல்
surface finishing மேற்பரப்பாரஞ் சீர்முடித்தல்
surface flow மேற்பரப்புப் பாய்வு
surface gravity மேற்பரப்பீர்ப்பு
surface acoustic wave filter மேற்பரப்பு ஒலியலை வடிப்பான்: மேற்பரப்பு ஒலியலை வடிப்பி
surface brightness மேற்பரப்பு ஒண்மை
surface treating மேற்பரப்புப் பதனிடல்
surface wash பரப்புக் கழுவல்
surface map மேற்பரப்பு படமம்
surface pipe மேற்பரப்புக்குழாய்
surprise ending எதிர்பாரா முடிவு
surprise visit திடீர்ப் பார்வை,திடீர் வருகைதரல்
sursumvergence ஒரு கண் மேனோக்கவியக்கம்
surge column எழுச்சிப் பெருங்குழாய்
surge electrode current எழுச்சி மின்வாய் ஓட்டம்
surgical cotton அறுவை மருத்துவப் பஞ்சு
surgical suture அறுவைத் தையல்
survey method அளக்கை முறை/ களஆய்வு முறை,அளக்கைமுறை
survey stone அளக்கைக்கல்
survey vessel அளவாய்வுக்கலம்,அளக்கைக் கலம்
survival probability உய்வு நிகழ்தகவு
survival ratio உய்வுத்தகவு,பிழைத்து வாழ் வீதம்
survivor curve நீடிப்புக்கால வளைவரை
sweet crude oil இன்கரட்டு நெய்யம்
swash mark மோதலைவுக் குறி
sweeping up வழித்தல்
switch register சொடுக்கிப்பதிவேடு
swimmer's conjunctivitis நீந்துநர் இமையிணைப்படலவழற்சி
swimming bird நீச்சல் பறவை
swimming pool reactor நீச்சுக்குள அணுக்கருவுலை
swing frame grinder ஊசற் சட்ட அரைப்பெந்திரம்
symblepharopterygium சதைப்படர்த்தியுரு - இமைவிழியொட்டல்
symbolia பொருளியல்பு- தொட்டறிகை,பொருள் தொட்டு இயல்பறிகை
symbolic anthropology குறியாள மாந்தரியல்
symbolic culture குறியாளஞ்சார் பண்பாடு
symbolic delivery குறியாளவொப்படைப்பு
symbolic interactionism குறியாள இடைவினையியம்
symbol input குறியாள இடுவரல்
symbol sequence குறியாள அணிவரிசை
symmelus பிணைவுக்கால் - முதிர்கரு
symmetric distribution சமச்சீர் பரம்பல்
symmetric form சமச்சீர் வடிவம்
symmetric list சமச்சீர் பட்டி அணி
sycosiform மஞ்சிகன் தோற்படைத் தோற்றமுடைய: முகச்சொறித்தோற்றமுடைமை
sympus விரவிய-கால் முதிர்கரு
symmetry axis சமச்சீரமைவச்சு
symmetry class படிகவகுப்பு
symmetry law சமச்சீரமைவு நெறி
sympathetic resonance பரிவதிர்வொலி ஒத்திசைவு
sympathicoblast பரிவதிர்வு நரம்புக்கல அரும்பர்
sympathicoblastoma பரிவதிர்வு நரம்புக்கலவரும்பர்க் கழலை
sympathicotripsy பரிவதிர்வு நரம்புமண்டல நசுக்குறுத்தறுவை
sympathogonia பரிவுக் கருக்கலங்கள்
syndesmectomy பந்தகப் பகுதி நீக்கறுவை
syndesmectopia பந்தகத்தியல்புமாறான சூழிட அமைவு
synaptic gap இணைப்பிடைவெளி
synarthrophysis மூட்டுப்பிடிப்பூறு
syncephalus நாற்செவியொருமுகப் பிண்டம்
synchilia பிறவி - இதழொட்டு
synchronizing relay ஒத்தியங்குந் தொடர்ப்பியலி
syntactic change தொடரியல் வேறுபாடு,தொடரியல் மாற்றம்
syntactic construction தொடரியல் கட்டு
syntactic extension தொடரியல் நீட்டிப்பு
syntactic linkage தொடரியல் தொடர்ப்பாடு
synoptic oceanography சமநேர கடலியல்,தொகுப்புப்பார்வைப் பேராழியியல்
synthetic substitution தொகுப்பு முறை மாற்றீடு
syntagmatic relationship உறுப்பமைவு உறவு
syntax-directed compiler தொடரியல் நோக்கிய தொகுப்பான்
synthetic products செயற்கையாக்கப் பொருள்கள்
systems approach அமைப்புவழி அணுகுமுறை
systems definition அமைப்பொழுங்குவரையறையாவணம்
systemic anatomy மண்டல-உடற்கூற்றியல்
taber ice தனிப்பாட்டுப் பனிக்கட்டி
table spoon மிசைக் கரண்டி
tail bay கடைக்குடா
tail house வாலகம்
tail of the pancreas கணையவால்
tactical landing approach radar நுண்திறஞ் சார்தரையணுகல்கதுவீ
tactical missile போர்க் கணை
tactical nuclear weapon போர்வினை அணுக்கருப் படைக்கலன்
tactile illusion தொடுகை திரித்துணர்வு
tactile image தொடுவுணர்வுப் படிமம்
taele உறைந்த தரை
tally light அடையாள விளக்கு
tailor's twist தையலர்-பட்டிழை
takedown time படியிறக்க நேரம்
takeoff stage எழுநிலை
talcose rock மீமெதுப்பட்டுக் கற்பாறை
talc schist பட்டுக்கல் படலப்பாறை
tangent distance தொடலித் தொலைவு,தொடுதூரம்
tangential division தொடலிப் பகுப்பு
tangential focus முதன்மைக் குவியம்
tangential wave தொடலிசார்- அலை
tangential width தொடலி வெட்டகலம்
tanh இருபுற அதிவளைவுத் தொடலி
tamping roller உரம் போடுமுருளி
tangent curve தொடலி வளைவரை
tantalum carbide தண்தாளாயக் கரியிதை
tantalum chloride தண்தாளாயப் பாசிகம்
tantalum oxide தண்தாளாயவுயிரகை
tantalum pentachloride தண்தாளாய ஐம்பாசிகம்
tantalum pentoxide தண்தாளாய ஐயுயிரகை
tap borer மிடாத் துரப்பணம்
tape alternation காந்தவார் - மாற்றெதிரீடு
tape cluster காந்தவார்த் தொகுதி
tank-bed land ஏரிப்படுகைநிலம்
tank surplus ஏரி - மிகைநீர்/ குள மிகைநீர்
tank switch தாங்கல்-சொடுக்கி
tarinate