பன்மொழிக் குறியீடு தொகு

( எழுதும் முறை)
 


( தெளிவாகக் கண்டுணர, தலைப்புச்சொல் பெரிதாக்கப்பட்டுள்ளது )


சீனம் தொகு

மண்டரின் சீனம் தொகு

 
ஒன்று
 
ஒலிப்பு
ஒலிப்புதவி: (பின்யின்): yī
ஒலிப்புதவி: (தமிழ்): ஈ

பொருள் தொகு

 1. ஒன்று = 1
 2. ஒரு... (எ. கா.) 一边 = ஒரு புறம் ; 一百 = 100
 3. ஒரு முறை
 4. ஒவ்வொரு முறையும்
 5. தனித்து
 6. முழுவதும்
 7. விரைவில்
விளக்கம்
 • சொற்பிறப்பியல் :
 • எழுதுமுறையும், ஒலிப்பும், எடுத்துக்காட்டு வாக்கியங்களுமுள்ள புற இணையப்பக்கம் (archchinese)
,, ,,

கூட்டுச்சொற்கள் தொகு

யப்பானியம் தொகு

 
ஒன்று
ஒலிப்பு
பொருள்
 1. ஒன்று = 1
 2. ஆரம்பம்
 3. ஒற்றுமை
, ,

கூட்டுச்சொற்கள் தொகு

கொரியம் தொகு

 
ஒன்று
பொருள்
விளக்கம்
 • எண்களைக் குறிக்க, இருவகைமுறைமைகள் உள்ளன.1.தாயகக்கொரியம், 2.சீனக்கொரியம் .
 • அந்த இரு முறைமைகளும், எண்களைக் குறிக்க கட்டாயம் தேவை.
 1. (கோப்பு)
  ஒன்று = 하나 (இத்தாயகக்குறியீடு, மணியை மட்டும் குறிக்க பயனாகிறது)
 2. (கோப்பு)
  ஒன்று = (இச்சீன-கொரியக்குறியீடு, நிமிடங்களை மட்டும் குறிக்க பயனாகிறது)
(எ. கா.)   9:12 = 아홉
,,
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=一&oldid=1988195" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது