விக்சனரி:பின்னிணைப்புகள்

தமிழ் எழுதப் பழகு.தொகு

நீங்கள் விரும்பும் கோப்பினை, உங்கள் கணினியிலேயே தரவிறக்கம் செய்து கொண்டு, இணைய இணைப்பு இல்லாமலே (offline) பயன் படுத்தலாம். ஒவ்வொரு கோப்பும், ஏறத்தாழ 6kb அளவிலேயே இருக்கிறது.

 -ஓர் அறிமுகம்-  -உயிரெழுத்துக்கள்  -மெய்யெழுத்துக்கள்  -துணைக்குறியீடுகள்-உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள்

கலைச் சொற்கள்தொகு

தமிழ் அகராதிதொகு

பின்னிணைப்புக்கள்தொகு